Често задавани въпроси

Обърнете внимание: всички данни и информации са без гаранция. AutoScout24 не поема отговорност за съдържанието на други уебстраници. Преди покупката на употребяван автомобил в ЕС или извън ЕС във всеки случай Вие трябва да се информирате в съответната митническа и данъчна служба.

» 
За какво служи доказателството за произход EUR1?

» 
Какви документи трябва да поискам от продавача на употребяван автомобил?

» 
Какви документи трябва да представя пред властите в родната си страна?

» 
Какви документи трябва да представя пред властите в страната на купуване?

» 
Какви ограничения за внос има в България?

» 
Какви разходи ще имам в страната на купуване, например Германия?

» 
Какво ми е необходимо за регистрацията в родната ми страна?

» 
Какво трябва да спазвам като търговец при внос на употребявани автомобили?

» 
Кога трабва да се регистрирам в митницата и какво ще се случи, ако не го направя?

» 
Къде да намеря друга информация?

» 
Трябва ли да плащам акциз и в какъв размер?

За какво служи доказателството за произход EUR1?

Доказателството за произход EUR1 служи за потвърждение на мястото на производство на един автомобил и дава право на безмитен внос, когато автомобилът е произведен в ЕС.
Какви документи трябва да поискам от продавача на употребяван автомобил?

 • Двуезичен договор за покупка или фактура - адреси и подписи на двете страни включително
 • Талон / удостоверение за регистрация
 • Ако автомобилът още не е с прекратена регистрация, документът за снемане от отчет трябва да се вземе от съответната служба за движението по пътищата.

Обърнете внимание: В Германия от октомври 2005 не се издават повече документи за снемане от отчет, съответният печат се поставя в талона на автомобила и книжката на автомобила.

Какви документи трябва да представя пред властите в родната си страна?

В митницата трябва да се представят в оригинал талона на автомобила / удостоверението за регистрация (форма EU, Част ІІ), фактурата / договорът за покупка (включително заверен превод),Сертификат EUR1, документ за служебните регистрационни номера за износ (т.е.,че автомобилът е придобит по законен начин и не е краден) и една декларация по образец.

(Пример – Декларация по образец на адрес:  http://www.avabulgaria.com/index.php?page=13&open_iniciative=30&offset=0)

Обърнете внимание: Обмитяването трябва задължително да се направи при съответната митническа служба в мястото на регистрация на купувача.

Какви документи трябва да представя пред властите в страната на купуване?

В Германия нампример трябва да се представят следните документи пред Службата за движение по пътищата:

 • Двуезичен договор за покупка/Фактура – вкл.цена в евро, адреси на продавача и купувача.
 • Талон/удостоверение за регистрация
 • Удостоверение за прекратена регистрация – купувачът може да го изиска направо от продавача. Ако автомобилът още не е с прекратена регистрация, документът за снемане от отчет трябва да се вземе от съответната служба за движението по пътищата.

  Обърнете внимание: В Германия от октомври 2005 не се издават повече документи за снемане от отчет, съответният печат се поставя в талона на автомобила и книжката на автомобила.
 • EUR1 документ - специален формуляр за удостоверяване на произхода на автомобила за българската митница, трябва да се издаде и завери в страната, в която се купува автомобила.
Какви ограничения за внос има в България?

На практика няма никакви ограничения за вътрешнообщностни доставки на употребявани леки автомобили, свързани с годините на автомобила или с европейските норми. При внос на употребяван автомобил от категория М1 (виж Закона за правилата на уличното движение) се плаща, съгласно разпоредбата за изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средство (Решение на Министерския съвет №311 от 17.11-004) такса в размер на около 80 лева за всеки внесен лек автомобил.

Какви разходи ще имам в страната на купуване, например Германия?

 • Трябва да се закупят регистрационни номера за износ (с червен кант) и застраховка. Преди поставянето на регистрационните номера се прави оглед на автомобила от вещо лице на Службата за управление на движението по пътищата – мигачи, гуми, клаксон и т.н.
 • Разноски: Германия):
 1. 5-дневна основна задължителна застраховка + регистрационни номера за износ (с червен кант) – около 75 евро
 2. Нов талон на автомобила - 56 евро
Какво ми е необходимо за регистрацията в родната ми страна?

 • За регистриране на внесения употребяван автомобил в България, собственост на физическо или юридическо лице, придобит в страна членка на ЕС, трябва да се представят талона на колата в оригинал и документ за придобиването на автомобила в чужбина със заверен превод на български език.
 • За регистрирането на внесен употребяван автомобил в България, който е собственост на физическо или юридическо лице, които са купили автомобила от фирма за внос и продажба на автомобили в България, трябва да се представят следните документи: Талон на автомобила в оригинал от страна членка на ЕС, документ за придобиване на автомобила в България, декларация по образец,попълнена от юридическото лице, което е купило автомобила в чужбина. Документ за придобиването на автомобила в чужбина не се изисква.
 • Не се изисква заверен превод на български език на чуждестранните талони, те се издават по европейски образец и съдържат същата информация, каквато съдържат новите български регистрационни талони, които отговарят на всички изисквания на ЕС.
Какво трябва да спазвам като търговец при внос на употребявани автомобили?

 • Търговците се нуждаят от същите документи за внос на употребявани автомобили в България както физическите лица (виж горе).
 • При покупка и последващ внос на употребявани автомобили от страна членка на ЕС в България от юридическо лице (например фирма за търговия с автомобили) регистрацията в регистрационните служби в България се прави от юридическото лице. При тази първа регистрация не се начислява ДДС.
 • При последваща продажба на употребявания автомобил в България ДДС се начислява върху общата сума на автомобила или само върху маржа или разликата между покупната и продажна цена, ако търговецът на автомобили прилага специалната „маржова“ схема по Закона за Данък Добавена Стойност (ЗДДС). Юридическото лице няма право на данъчен кредит или възстановяване на ДДС, което е било платено при покупката на употребявания автомобил в страна членка на ЕС. Ако българското юридическо лице извършва покупка в рамките на ЕС без да прилага схемата на маржа (облагане на разликата между покупната и продажна цена), то заплаща на чуждестранния продавач нетната цена, при което не се начислява ДДС. Българската фирма търговец на автомобили начислява при регистрирането на употребявания автомобил в България ДДС в размер на 20%. При следваща продажба на територията на Р. България българската фирма – търговец на автомобили дължи на българската държава начисления ДДС от 20% върху цялата стойност на доставката.

Примерни ситуации за ДДС

 • Едно българско физическо лице купува от друго физическо лице в една страна членка на ЕС употребяван автомобил. При вноса в България не се начислява или изисква обратно ДДС.
 • Едно българско физическо лице купува от търговец на автомобили в една страна членка на ЕС употребяван автомобил. Търговецът начислява ДДС съгласно Закона за ДДС в съответната страна върху маржа на цената (разликата между покупната и продажната цена). При вноса в България не се начислява или изисква обратно ДДС.
 • Едно българско физическо лице купува употребяван автомобил в страна членка на ЕС от търговец на автомобили, който е регистриран по закона за ДДС, но не употребява схема за облагането на маржа: Чуждестранната фирма начислява ДДС върху цялата продажна цена. При вноса в България не се начислява или изисква обратно ДДС.
 • Едно българско юридическо лице, което търгува с употребявани автомобили, купува употребяван автомобил от физическо лице от страна членка на ЕС: Чуждестранното физическо лице не начислява ДДС. При вноса в България не се начислява или изисква обратно ДДС.
 • Едно българско юридическо лице, което търгува с употребявани автомобили, купува употребяван автомобил от юридическо лице от страна членка на ЕС, което търгува с употребявани автомобили: Търговецът начислява ДДС съгласно Закона за ДДС в съответната страна върху разликата между покупната и продажната цена: Българският търговец няма право на данъчен кредит. При вноса в България не се начислява или изисква обратно ДДС.
 • Едно българско юридическо лице, което търгува с употребявани автомобили, но не е регистрирано по ДДС, купува употребяван автомобил от юридическо лице от страна членка на ЕС, което търгува с употребявани автомобили и е регистрирано по ДДС ,но не употребява схема за облагане на маржа (разликата между покупната и продажната цена). Чуждестранната фирма начислява ДДС върху цялата продажна цена. При вноса в България не се начислява или изисква обратно ДДС. Това ще е така, докато българският търговец не достигне прага за регистрация на покупка в страна членка на ЕС от 20 000 лева. След като българският търговец извърши регистрацията на вътреобщностното придобиване, чуждестранният търговец начислява 0% ДДС. Българският търговец начислява тогава при следваща продажба в България 20% ДДС. ДДС от 20% ще се удържи от всеки който придобие употребявания автомобил на територията на Р. България.
Едно българско юридическо лице, което е регистрирано по Закона за ДДС,купува употребяван автомобил от едно регистрирано по ДДС юридическо лице от страна членка на ЕС, което не прилага схема за облагане на маржа. Чуждестранният търговец начислява 0% ДДС. Българският търговец начислява 20% ДДС при последваща продажба в България. При вноса в България не се начислява или изисква обратно ДДС.
Кога трабва да се регистрирам в митницата и какво ще се случи, ако не го направя?

Посоченият във вносната декларация срок за обмитяване от 10 работни дни за пререгистрация на внесен автомобил и за изравняване на митническата сума, трябва да се спазва задължително.
В противен случай се налагат парични глоби, които се определят съгласно Чл.238 от Закона за митата. Размерът на глобата се определя по техническото състояние на автомобила, дали е нов или употребяван, дали е бил преустроен за инвалиди и т.н.Повторни нарушения се наказват с по-високи парични глоби. Ако собственикът има финансови затруднения и не е в състояние да заплати вносното мито за автомобила този може да се остави в складовете на митницата. Всеки склад има собствена тарифа за съхраняване.

Парични глоби, степенувани според срока на забавяне:

 • 1 ден - 5 лева
 • 1 месец- 50 лева
 • 45 дни-150 – 200 лева
 • > 2 месеца-200 – 250 лева
Къде да намеря друга информация?

МВР:  http://www.mvr.bg/Guide/registracia_mps.htm
Национална митница: http://www.customs.bg/bg/page/2
Обединение на вносителите: http://www.avabulgaria.com

Трябва ли да плащам акциз и в какъв размер?

Изчисляването на митото / акциза се извършва при употребяваните автомобили според мощността на автомобила, при новите автомобили по фактурната цена / договорната цена. Допълнително се прави намаление на митото според продължителността на използването на автомобила. Произведените в ЕС автомобили не се обмитяват (предвидено е за митницата в документа EUR1).

Размер на акциза за употребявани автомобили (по DIN и SAE):

 • DIN: Мощност на двигателя 120 - 150 KW-  35 лева / KW
 • DIN: Мощност на двигателя > 150 KW-  60 лева / KW
 • DIN: 126 – 157,5 KW-  33,33 лева / KW
 • DIN: > 157,5 KW-  57,14 лева / KW
 • 0,735 KW = 1 PS

Намаление според годините на използване на автомобила- процент износеност на автомобила (отстъпка върху стойността на митото в %)

 • 6 месеца – 1 година - няма износеност
 • 1 година – 2 години- 20% отстъпка
 • 3 години – 4 години- 30% отстъпка
 • > 4 години- 50% отстъпка

Контакт

Помощ при въпроси и проблеми

» E-Mail